KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁCZESNY DRAMAT I TEATR
WOBEC WOJNY, PRZEMOCY I UCHODŹSTWA

25-26 listopada 2017 r.

Pracownia Badań nad Teatrem i Dramatem w Europie Środkowo-Wschodniej

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Procesy, które odbywają się we współczesnym świecie, a które przybierają często formę konfliktów zbrojnych lub wiążą się z eskalacją innych rodzajów przemocy, stały się wyzwaniem dla społeczności międzynarodowej, w tym także dla środowisk teatralnych. Podczas konferencji chcemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami:

w jaki sposób i w jakim natężeniu współczesna dramaturgia oraz teatr reagują na wojnę, przemoc i uchodźstwo;
jak współcześni autorzy i twórcy teatralni pokazują i rozwiązują te problemy, jakie nowe aspekty poruszają i jakie spojrzenie proponują;
jak wygląda współczesna wojna, jakie są jej cele, gdzie przebiega linia frontu, kto z kim walczy;
gdzie funkcjonuje przemoc (np. na linii „władza-jednostka”, „kobieta-mężczyzna”, „biedny-bogaty”, „miejscowy-emigrant” etc.) i jakie przybiera formy;
jak uchodźcy wpływają na nasze rozumienie kwestii „swój-obcy”; jak współczesne społeczeństwo reaguje na uchodźców, czy są oni dla niego szansą, czy zagrożeniem;
jak artystyczna i sceniczna interpretacja współczesnych zagrożeń wpływa na percepcję indywidualną oraz na dyskurs społeczny.

Problematyka konferencji:

1. Wojna, przemoc i uchodźstwo jako tematy współczesnej dramaturgii oraz współczesnego teatru
2. Język przemocy – przemoc w języku: formy współczesnej dramaturgii
3. Teatr dokumentalny jako metoda pokazywania wojny, przemocy i problemów związanych z uchodźstwem
4. Wymiar estetyczny i moralny wojny i przemocy we współczesnym teatrze
5. Rola teatru jako instytucji wobec wojny, przemocy i uchodźstwa
6. Teatr jako ideologiczne pole walki
7. Cenzura we współczesnym teatrze
8. Teatr jako narzędzie propagandy
9. Teatroterapia dla ofiar przemocy

Języki konferencji: polski, ukraiński, białoruski, rosyjski, angielski

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja@teatr-dramat-europejski.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:
dane prelegenta (imię i nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, dane kontaktowe), tytuł referatu i abstrakt do 1.500 znaków.

Opłata konferencyjna: 400 PLN (lub 100 EUR). Opłata zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów publikacji pokonferencyjnej w piśmie „Studia Teatralne Europy Środkowo-Wschodniej” po pozytywnym zaopiniowaniu artykułu przez recenzentów naukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017 r.
Numer konta i termin wniesienia opłaty konferencyjnej zostanie podany w zawiadomieniu o akceptacji zgłoszenia.

Rada Naukowa Konferencji:
prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska
dr hab. Andriej Moskwin
dr Anna Korzeniowska-Bihun
mgr Oliwia Kasprzyk